Przejdź do treści

RODO

Informacja Quatro Development Sp. z o.o. o przetwarzaniu danych osobowych

 

Kto będzie przetwarzał dane osobowe i jak się z nim skontaktować:

 1. Quatro Development Sp.z o.o. (dalej: „Quatro”) z siedzibą w Warszawie przy ul. Puławska 405 A lok 102, 02-801 Warszawa jest administratorem Pani/Pana danych osobowych w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: „RODO”).
 2. Żądania, oświadczenia i wszelką korespondencję dotyczącą danych osobowych należy kierować pisemnie na ww. adres siedziby Quatro lub pocztą elektroniczną na adres: biuro@quatro-development.pl

Cele i podstawy prawne przetwarzania danych osobowych

 1. Pani/Pana dane osobowe są lub mogą być przetwarzane, o ile przetwarzanie danych dotyczyć będzie określonych poniżej celów:
 1. umożliwienia i ułatwienia kontaktów pomiędzy Quatro a potencjalnymi klientami zainteresowanymi zakupem nieruchomości oraz informowania o nowych inwestycjach prowadzonych przez Quatro – podstawą prawną przetwarzania danych jest prawnie uzasadniony interes Quatro (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
 2. ustalenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami przez Quatro – podstawą prawną przetwarzania danych jest prawnie uzasadniony interes Quatro (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
 3. archiwalnych (dowodowych) będących realizacją prawnie uzasadnionego interesu Quatro dotyczącego zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

Komu dane osobowe będą przekazywane

 1. Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane, wyłącznie w sytuacji, gdy jest to uzasadnione realizowanym celem, następującym kategoriom odbiorców: podmiotom świadczącym usługi na rzecz Quatro takim jak operatorom pocztowym i kurierom, dostawcom systemów informatycznych lub usług IT (w przypadkach i na warunkach przewidzianych przepisami prawa).

Jak długo dane osobowe będą przetwarzane

 1. Okres przechowywania Pani/Pana danych osobowych zależy od celu, w jakim dane są lub mogą być przetwarzane. Generalnie dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do a) utrzymania kontaktów z potencjalnym klientem zainteresowanych zakupem nieruchomości oraz informowania o nowych inwestycjach Quatro, b) przedawnienia roszczeń oraz do momentu zakończenia postępowań cywilnych, egzekucyjnych, administracyjnych i karnych wymagających przetwarzania danych.

Jakie prawa przysługują w odniesieniu do danych osobowych

 1. Przysługuje Pani/Panu prawo: dostępu do danych, do ich sprostowania, usunięcia danych, ograniczenia ich przetwarzania danych oraz do przenoszenia danych (o ile przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody lub umowy w sposób zautomatyzowany).
 2. Przysługuje Pani/Panu prawo do złożenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych w celach realizowanych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Quatro z przyczyn związanych z Pani/Pana szczególną sytuacją. Przestaniemy przetwarzać Pani/Pana dane w tych celach, chyba że będziemy w stanie wykazać, że istnieją ważne, prawnie uzasadnione podstawy, które są nadrzędne wobec tychże interesów, praw i wolności lub Pani/Pana dane będą niezbędne do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
 3. Powyższe żądania i oświadczenia należy składać w sposób wskazany w pkt 2 powyżej.

Gdzie można złożyć skargę dotycząca przetwarzania danych osobowych

 1. W przypadku gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie dotyczących jej/jego danych osobowych narusza przepisy RODO, może Pani/Pan złożyć skargę do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych. W Rzeczypospolitej Polskiej organem nadzorczym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Skutki niepodania danych

 1. Podanie danych jest dobrowolne. Odmowa podania danych uniemożliwia realizację celów określonych w pkt 3 powyżej.